Терминология

1.Терминология

 ПОДОВА НАСТИЛКА ОТ ДЪРВЕСИНА – съставна конструкция от единични детайли, изградена върху носеща конструкция или основа за под.

ПАРКЕТ – подова настилка от дървесина със слой на износване най-малко 3,6мм.

ДЕТАЙЛ, ЕЛЕМЕНТ – най-малкия единичен елемент или най-малкия елемент, като доставен преди полагането

ДЪСКА ЗА ПОДОВА НАСТИЛКА – дълъг елемент от масивна дървесина с успоредни страни, еднаква дебелина и постоянен профил с профилирани или с непрофилирани кантове и чела за общо съединяване с други детайли.

МНОГОСЛОЕН ПАРКЕТ – многослойна паркетна плоча, състояща се от един слой за износване и от следващ/и слой/еве от дървесина или дървесни материали.

ДЕТАЙЛИ ЗА ПАРКЕТ – тесен и обикновено къс детайл за подова настилка.

МОЗАЕЧЕН ТИП ПАРКЕТ – паркет от наредени по кантовете си ламели, призми или детайли така, че да образуват квадрат, чиято дължина на страните да съответства на дължината на ламелите, призмите или детайлите.

2.Таблица с обща информация

Обща характеристика
Дървесен вид бъл./ботаническо наименование Цвят Твърдост по Brinell кг./мм² Плътност кг./куб.м
ДЪБ / Quercus petraea Кехлибарено – жълт 3.40 790
Един от най-разпространените у нас дървесни видове. Дървесината е твърда и притежава изключително красива текстура. Има добри механични и физични свойства. У нас се срещат различни видове дъб – цер, благун, зимен дъб, летен дъб.
БУК / Fagus sylvatica Червеникаво – бял 4.8 720
Дървесината е с висока проницаемост, бързо приема и
отдава вода. Набъбва и се деформира. Механичните свойства
са много високи и добре се обработва и байцва.
ЯСЕН/Franxinus exselsior Бял 3.7 690
Добивът на ясен в България е сравнително малък.
Отличава се с голяма якост, твърдост и еластичност.
Не се измята и деформира, има силни механични свойства и
висока трайност.
ОРЕХ/
Juglans regia
От светлокафяв
до тъмнокафяв
2.5 690
Среща се навсякъде у нас. Ореховата дървесина е
доброкачествена и лесно се обработва. Притежава голямо
богатство на цветове.
ЧЕРЕША/
Prinus avium
Червеникаво –
жълт
2.85 630
Дървесината й е твърда, червеникаво-кафява на цвят, намираща приложение в стругарството, направата на шкафове и музикални инструменти и подови настилки – паркет.

3.Таблица с класовете за дъб

Лицева страна на детайла
Отличителни
белези
Клас
Ο
Допускат се, ако:
Чепове здрави и сраснали Диаметър ≤ 2 мм Диаметър ≤ 5 мм Диаметър ≤ 15 мм
Загнили чепове Не се допускат Диаметър ≤ 3 мм Диаметър ≤ 10 мм
Плитка пукнатина o т съсъхване Не се допускат Допуска се с
дължина до 15 мм
Всички отличителни белези се допускат без ограничение на размерите или количеството, ако те не влошават якостта или износоустойчивостта на подовата настилка от дървесина
Враснала кора Не се допуска Не се допуска
Пукнатина от гръм Не се допуска Не се допуска
Наклон на влакната Допуска се без ограничения Допуска се без ограничения
Разлики в оцветяването Допускат се незначителниразличия Допускат се
Сърцевинни лъчи Допускат се Допускат се А
Биологични повреди Не се допускат Не се допускат Не се допускат, с
изключение на посиняване и на
черна червоядина
Невидими части
Всички отличителни белези се допускат без ограничения на размерите или количеството, ако те не влошават якостта или износоустойчивостта на подовата настилка от дървесина.

Независимо от ограниченията за лицевата страна здрава беловина се допуска на нелицевата страна, която да достига до лицевата страна.

А Кафяв дъб