ОБЩИ УСЛОВИЯ

Допълнителни условия за доставка и монтаж на стоки и услуги

 

Уважаеми Клиенти,

Във връзка с многократно завишения интерес към предлаганите от нас стоки и услуги и с цел запазване тяхното високо качество и като се извиняваме предварително за причиненото Ви неудобство, Ви информираме, че временно въвеждаме следните ограничения в продажбите на стоки и услуги:

 • Покупка на всички видове стоки налични в склад с адрес гр.София, ул.„Марко Балабанов“№1 – без ограничения и минимални количества;
 • Покупка на всички видове стоки налични при партьори и доставчици в България – без ограничения и минимални количества, минимален срок за доставка – две седмици, максимален – според условията на вносителя или производетеля;

ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ И ПОСЛЕДВАЩ ТЕХЕН МОНТАЖ – ВРЕМЕННО СЕ ИЗВЪРШВА САМО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР.СОФИЯ ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ:

 •  Доставка и монтаж на естествен и трислоен паркет – минимална стойност на договора 1500 лв. Договирите с по-ниска стойност се изпълняват в срок от три месеца при 100% авансово плащане при подписването им. /Не важи за топпромоция при покупка на цялото съответно количество/.
 • Рециклиране на стар масивен или трислоен лепен паркет с/без подмяна на увреден паркет с/без подмяна первази и лайсни минимална стойност на договора 900лв. Договори с по-ниска стойност се изпълняват в тримесечен срок при 100% авансово плащане, останалите – според график на фиксирана дата. Единична цена за рециклиране на стар лепен дъбов паркет /без подмяна на увреден паркет/ – 25.00лв./кв.м. без включен 20% ДДС.
 • Доставка и монтаж на ламинат, пвц первази, лайсни – минимална стойност на договора 600лв /-вкл.100лв оскъпяване при наличие на коридор/. За по малка стойност на договора -срок до 30 дни. Във всички случаи се изпълнява при 100% авансово плащане.
 • Доставка и монтаж первази, лайсни, прагове, кутии, завършващи елементи минимална стойност 180лв, при 100% авансово плащане и 30 дневен срок за изпълнение.

“ВИАЛ ПАРКЕТ” ЕООД

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ И УСЛУГИ

1.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1.Тези Общи условия се прилагат при продажба на стоки и услуги от “ВИАЛ ПАРКЕТ” ЕООД, със седалище в гр. София и адрес на управление: гр.София, ул.„Марко Балабанов“ №1, ЕИК 202879175, наричано по-долу ПРОДАВАЧ/ИЗПЪЛНИТЕЛ, на местни и чуждестранни физически и юридически лица, бюджетни предприятия и местни и чуждестранни дружества, които не са юридически лица (неперсонифицирани дружества) наричани по-долу КУПУВАЧ/ВЪЗЛОЖИТЕЛ.

1.2.Общите условия представляват отнапред установени разпоредби, които уреждат отношенията между ПРОДАВАЧА и КУПУВАЧА или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Същите пораждат правно действие между страните след:

1.2.1. Подписване на договор по образец Приложение № 6.1 или Приложение № 6.3. С подписването на същите КУПУВАЧЪТ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ декларира, че приема Общите условия на ПРОДАВАЧА или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не ги оспорва.

1.2.2. Като КУПУВАЧЪТ/ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е знаел за Общите условия или е бил длъжен да ги знае.

2.ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УС ЛОВИЯ

2.1.ПРОДАВАЧ е фирма “ВИАЛ ПАРКЕТ” ЕООД, която изпълнявайки настоящите Общи условия продава всички видове паркетни подови настилки, консумативи, спомагателни материали, первази, завършващи елементи и всички продукти, описани в ценовите листи на същата във всички нейни търговски обекти. ПРОДАВАЧЪТ спазва цената и начина на плащане, сроковете, правата и задълженията на ПРОДАВАЧА, особеностите на доставката и всички други уговорки, при съблюдаване на приложените документи и нормативни актове.

2.2.КУПУВАЧ е всяко местно и чуждестранно физическо или юридическо лице, бюджетно предприятие, и местно и чуждестранно дружество, което не е юридическо лице /неперсонифицирано дружество/, което декларира, че е запознато с настоящите Общи условия и ги приема, и на което ПРОДАВАЧЪТ продава паркетни подови настилки, консумативи, спомагателни материали, первази, завършващи елементи и всички свои продукти във всички свои търговски обекти.

2.3.ИЗПЪЛНИТЕЛ е фирма “ВИАЛ ПАРКЕТ” ЕООД, която извършва всички необходими услуги по монтаж на паркетните подови настилки с включени консумативи и посредством определена технология при определени срокове, стриктно спазвайки настоящите Общите условия, които регламентират цената и начина на плащане, предварителния оглед на обекта, доставката на материали и извършването на монтажа, задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, други уговорки и условията за извършване на монтажните услуги.

2.4.ВЪЗЛОЖИТЕЛ е местно и чуждестранно физическо или юридическо лице, бюджетно предприятие, и местно и чуждестранно дружество, което не е юридическо лице /неперсонифицирано дружество/, което декларира, че е запознато с настоящите Общите условия и ги приема, както и регламентираните в тях предварителни условия за извършване на монтажни услуги, и на което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ срещу заплащане изпълнява поръчка по полагане на паркетни подови настилки при определени срокове.

2.5.ПАРКЕТНА ПОДОВА НАСТИЛКА е вид твърда подова настилка:

2.5.1. Произведена от естествена дървесина или дървесни влакна и други материали съгласно стандартите на БДС и EN;

2.5.2. Различаваща се по технология на производство, вид, размер, качество и други показатели;

2.5.3. Съставена от един или няколко пласта;

2.5.4. Предназначена за покриване на определена площ от пода и представляваща негов завършващ горен елемент;

2.5.5. Предназначена за жилищни и обществени сгради;

2.5.6. Предназначена за задоволяване на определени експлоатационни изисквания.

За целите на настоящите Общи условия тя бива:

 • български паркет от масивна дървесина;
 • екзотичен паркет от масивна дървесина;
 • дюшеме от масивна дървесина;
 • мозаечен паркет от масивна дървесина;
 • паркет тип мозайка;
 • трислоен паркет от масивна дървесина;
 • ламинирана подова настилка;

2.6.ОБЕКТ  е  физическо пространство, строителна площадка или помещение /производствено, търговско, жилищно и др. /с точно определени данни за местонахождение/, в което ще се извършва съответната дейност по полагане на паркетната подова настилка.

2.7.ДОСТАВКА е: “транспортиране на паркетна подова настилка и всички необходими материали, предмет на договора до първата входна или дворна врата на посочения адрес, с лесен и безопасен достъп на транспортиращото средство и разтоварване на същата на не повече от три метра разстояние от товарната врата на същото и на ниво не по високо от 1 метър над уличното.“

2.8.МОНТАЖ ПО ТЕХНОЛОГИЯ е съвкупност от последователни работни операции и манипулации на производствения процес по полагане на паркетни подови настилки на определен обект, посочен в договора, и указанията за начините и средствата за извършването им до постигане на завършен вид на същата.

2.9.КОНСУМАТИВИ са спомагателни материали, необходими за извършването на всички последователни работни операции по технологията на монтажа до постигане на завършен вид на подовата настилка.

3.ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОКИ И УСЛУГИ

3.1 ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ПАРКЕТНИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ И СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

3.1.1 СЪЩНОСТ НА ПРОДАЖБАТА

3.1.1.1. ПРОДАВАЧЪТ продава на КУПУВАЧА паркетна подова настилка, спомагателни материали, консумативи и елементи, необходими за монтирането й, описани подробно по вид, размер, количество, единична цена и други характеристики, в спесификация – таблица, представляваща неразделна част от договора. Подовата настилка се избира и одобрява от КУПУВАЧА по нагледна мостра и описание на селекцията на лицевата й част, предоставена от ПРОДАВАЧА. КУПУВАЧЪТ приема, че паркетните подови настилки са естествен продукт и оправдават появата на несъществуващи в мострата цветови разлики, съгласно EN 13 228, т. 5.5.3.2. Забележка: Дървесината на различните дървесни видове е с естествено оцветяване и направление на влакната. В съответствие с месторастенето външният вид на всеки дървесен вид варира. Същото се отнася и до всяка партида.

3.1.2 ЦЕНА, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И СРОКОВЕ

3.1.2.1. Срещу продадената от страна на ПРОДАВАЧА подова настилка, КУПУВАЧЪТ му заплаща обща цена в лева с вкл. 20% ДДС, в брой или по банков път, по начин уговорен в договора.

3.1.2.2. В случай, че предмет на договора е подова настилка, която се намира в наличност в склада на ПРОДАВАЧА в гр. София,  цялата уговорена цена с вкл. 20% ДДС се заплаща изцяло в тридневен срок от датата, на която е подписан договорът. При неплащане в този срок, договорът се прекратява автоматично.

3.1.2.3. В случай, че предмет на договора е подова настилка,  която не се намира в наличност в склада на ПРОДАВАЧА в гр. София, цената по договора се заплаща по следния начин:

3.1.2.3.1. 50% от общата цена с включен 20% ДДС се заплаща  в тридневен срок от датата, на която е подписан договорът. При неплащане в този срок, договорът се прекратява автоматично.

3.1.2.3.2. Останалата част от цената с включен 20% ДДС се заплаща в срок до 20 работни дни считано от датата на сключване на договора за продажба, но не по-късно от 12:00 ч. на работния ден, предхождащ уговорения ден за доставка. При неплащане в този срок, ПРОДАВАЧЪТ може да прекрати  едностранно договора. В този случай ПРОДАВАЧЪТ се задължава да върне на КУПУВАЧА получената до този момент сума, като предварително прихване от нея дължимата му се неустойка и/или обезщетения.

3.1.3 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА

3.1.3.1. Да достави описаните паркетни подови настилки, консумативи, спомагателни материали, первази, завършващи елементи в указания срок.

3.1.3.2. Да отстранява за своя сметка всички констатирани при доставката явни недостатъци и всички скрити такива, констатирани съгласно Инструкцията за приемане, съхранение, монтаж и експлоатация на доставената паркетна подова настилка.

3.1.4 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА

3.1.4.1. Да заплати договорената цена по договорения начин.

3.1.4.2. Да се запознае с Общите условия и Инструкцията за приемане, съхранение, монтаж и експлоатация на доставената паркетна подова настилка и да декларира, че ги приема.

3.1.5 УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКАТА

3.1.5.1. ПРОДАВАЧЪТ доставя на КУПУВАЧА подова настилка, описана в договора, след пълното изплащане на посочената цена, на съответния адрес, на посочена в договора дата и приемащо лице от страна на КУПУВАЧА.

3.1.5.2. Доставката се извършва в час, съобразен с графика на ПРОДАВАЧА и уточнен до 12:00 ч. на работния ден, предхождаш деня на доставката.

3.1.5.3. КУПУВАЧЪТ е длъжен да осигури приемането на подовата настилка на посоченото в договора приемащо лице – негов представител, в уговорените ден и час. При неспазване на това задължение, подовата настилка се доставя в първия удобен за ПРОДАВАЧА момент, при допълнителна цена за доставка, посочена в договора.

3.1.5.4. Подовата настилка преминава в собственост на КУПУВАЧА от момента на предаването й, като от този момент той носи и риска от нейното погиване или повреждане.

3.1.5.5. Подовата настилка се предава и приема с приемо – предавателен протокол, подписан от представител на ПРОДАВАЧА и от посоченото в договора приемащо лице – представител на КУПУВАЧА. В протокола се отбелязват констатираните недостатъци, които следва да се отстранят от ПРОДАВАЧА. След предаването на стоката ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за нея, освен за скритите недостатъци, дефинирани в Инструкция за приемане, съхранение, монтаж и експлоатация на доставената паркетна подова настилка.

3.1.5.6. Подробни указания за транспорта, приемането, съхранението, монтирането, поддръжката и експлоатацията на подовата настилка, както и за условията, при които се отстраняват недостатъците по нея, се съдържат в Инструкция за приемане, съхранение, монтаж и експлоатация на доставената паркетна подова настилка и Инструкция за експлоатация на положената подова настилка. Същите са неразделна част от настоящите Общи условия, КУПУВАЧЪТ декларира, че е получил екземпляр от тях и приема описаните указания.

3.1.6 НЕУСТОЙКИ

3.1.6.1. В случай, че ПРОДАВАЧЪТ не изпълни в срок задължението си за доставяне на подовата настилка, той се задължава да плати на КУПУВАЧА неустойка за забава в размер на 0,5% за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от общата уговорена в договора цена с 20% ДДС.

3.1.6.2. В случай, че КУПУВАЧЪТ не изплати в срок крайната сумата от договора, той се задължава да плати на ПРОДАВАЧА неустойка за забава в размер на 0.5% за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от общата уговорена в договора цена с 20% ДДС.

3.1.7 ДРУГИ УГОВОРКИ

3.1.7.1. КУПУВАЧЪТ декларира, че е съгласен личните му данни да се използват за целите на договора, включително да се предоставят на трети лица, при стриктното спазване на нормативните изисквания за това

3.2. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАРКЕТНИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ И СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

3.2.1. ПРЕДВАРИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МОНТАЖНИ УСЛУГИ

3.2.1.1. Съгласно описаните по-долу условия и технология на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

3.2.1.2. С включена в цената петгодишна гаранция съгласно ЗУТ

3.2.1.3. С включен в цената 20% ДДС съгласно ЗДДС

3.2.1.4. С включена в цената еднократна доставка на всички необходими консумативи

3.2.1.5. С включен в цената еднократен начален оглед на обекта

3.2.1.6. При сключен писмен договор в оторизиран офис на фирмата

3.2.1.7. При замазки изпълнени, съгласно БДС и ЕN

3.2.1.8  На територията на гр. София

3.2.1 СЪЩНОСТ НА ДОСТАВКАТА И МОНТАЖА НА ПАРКЕТНИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ

3.2.1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставка и монтаж на подова настилка и спомагателни материали и елементи, посочени конкретно по вид, размер, количество, качество, единични цени и други характеристики, отразени в протокол за оглед и спесификация, представляващи неразделна част от договора.

3.2.1.2. Доставката и монтажът на описаните стоки следва да се извършат на посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обект на адрес: ……………………………………………………

3.2.1.3. Доставката и монтажът се извършат с избрани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ спомагателни материали и по негова технология, и правила за приемане на поднастилъчни основи и подови настилки, описани подробно в Инструкция за приемане, съхранение, монтаж и експлоатация на доставената паркетна подова настилка, представляваща неразделна част от договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да декларира, че е получил екземпляр от

Инструкцията за приемане, съхранение, монтаж и експлоатация на доставената паркетна подова настилка, запознал се е с нея и я приема.

3.2.2 ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.2.2.1. Стойността на договора в лева с включен 20% ДДС е определена на базата на посочените в него единични цени, като количествата материали и монтажни работи са приблизителни. Точното количество на доставените материали и извършени монтажни работи, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати, се измерват и актуват след приключването на монтажа.

3.2.2.2. Уговорените единични цени са окончателни и не подлежат на промяна в срока на действие на договора.

3.2.2.3. Плащането на цената се извършва по следния начин:

3.2.2.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща началната сумата от договора, представляваща 50% от посочената обща цена на материалите и монтажните работи с включен 20% ДДС в срок до 5 /пет/ работни дни считано от датата, на която е подписан договорът. Сумата се заплаща по банков път срещу издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ проформа фактура или в брой в оторизиран негов офис.

3.2.2.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща междинна сумата от договора, представляваща 40% от посочената обща цена на материалите и монтажните работи с включен 20% ДДС, преди доставката на договорените материалите на обекта, най-късно до 12:00 ч. на работния ден, предхождащ насрочения в протокола ден за доставка, но не покъсно от 20 работни дни от датата, на която е подписан същия. Сумата се заплаща по банков път срещу издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ проформа фактура или в брой в оторизиран негов офис.

3.2.2.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща крайната стойност на доставените му материали и извършените монтажни работи,  заедно с начисления върху нея 20% ДДС в срок до 3 /три/ работни дни, считано от датата, на която е положена подовата настилка, но преди циклене и лакиране или каквато и да е окончателна обработка на лицевата част. Сумата се заплаща по банков път срещу надлежно издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ данъчна фактура или в брой в оторизиран негов офис. Същата подлежи на корекция, при изменения на количествата по договора.

3.2.2.7. При поискване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащането на крайната сума по договора се извършва на части при завършване на всеки отделен технологичен етап от монтажните работи или при завършване на всеки обособен участък от обекта.

3.2.3 ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОГЛЕД НА ОБЕКТА

3.2.3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва предварителен оглед на обекта, при който се установява състоянието му и неговата степен на готовност за доставка на материалите, предмет на договора и за извършването на монтажните работи.

3.2.3.2. Предварителтият оглед се извършва в срок от 7 /седем/ работни  дни, считано от датата, на която е заявен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в час, съобразен с графика на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и уточнен до 12:00 ч. на работния ден, предхождащ деня на огледа.

3.2.3.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури достъп до обекта в присъствието на посоченото от него в договора лице за контакт, в уговорените ден и час. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на място в момента на огледа сумата от 20 /двадесет/ лева, която в последствие се приспада от стойността на договора. При неспазване на това задължение, огледът се извършва в първия удобен за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ момент, срещу заплащане на допълнителна цена за извършване на оглед, в размер на 20 /двадесет/ лева.

Всички последващи огледи са безплатни при условие, че се извършват на дата посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в противен случай се заплащат по 20 /двадесет/ лева всеки.

3.2.3.4. При огледа се съставя двустранен протокол, в който се отразява:

 • предназначението на обекта;
 • разположението на обекта;
 • микроклимата и условията на обекта;
 • етапа на завършеност на обекта и степента му на готовност за    извършването на монтажните работи;
 • състоянието на поднастилъчните основи;
 • дефекти на обекта, причинени от предходни СМР;
 • особености на доставката;
 • особености на завършващите елементи и преходи;
 •  общо заключение и описание на възможни бъдещи дефекти на подовата настилка;
 • възможности за монтаж;
 • необходими материали и евентуални корекции в количествата им;

3.2.3.5.  В случай, че при предварителния оглед се установи, че в обекта няма готовност за доставка на материалите и/или за започване на монтажните работи, това обстоятелство трябва да се констатира в протокола за оглед и да се насрочи повторен оглед за дата, на която може да се очаква, че условията в обекта са станали подходящи. За повторния оглед се прилагат съответно правилата, уговорени в гореописаните точки. Липсата на готовност на обекта не освобождава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от задължението да заплати междинната сумата по договора.

3.2.3.6.  Когато се установи, че условията в обекта са подходящи за доставка на материали и извършване на монтажните работи, това обстоятелство се констатира в протокола за оглед и се насрочва дата за доставяне на материалите, предмет на договора.

3.2.3.7. В случай, че при предварителния оглед се установи, че  качеството на замазките е различно от показателите на БДС и EN, цената на монтажа, както и количеството на спомагателните материали, необходими за неговото извършване, подлежат на корекция, която се извършва едностранно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в съответствие с неговите текущи цени, която  корекция се отбелязва в протокола за оглед.

3.2.3.8. В случай, че при предварителния оглед се установят условия за доставка, различни от обичайните, цената на доставката подлежи на корекция, която се извършва едностранно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в съответствие с неговите фирмени цени, която  корекция се отбелязва в протокола за оглед.

3.2.3.9.  В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се съгласи с констатациите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за обстоятелствата или с направените корекции, описани в по-гореизложеното и откаже да подпише съответния протокол, последният има право да прекрати едностранно договора. В този случай той се задължава да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ получената до този момент сума, след като предварително прихване от нея цената на извършените огледи направените разходи. Приспаднатата сума не може да бъде повече от 10% от получената до момента.

3.2.4 ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ И  ИЗВЪРШВАНЕ НА МОНТАЖ

3.2.4.1. Всички материали, предмет на договора се доставят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка до входа на кооперацията или първата входна врата на административния адреси не включва качване по етажи и разнасяне по помещения, в които трябва да бъдат монтирани.

3.2.4.2. Доставката се извършва в срок от 7 /седем/ работни  дни, считано от датата, на която е подписан протоколът в случай на подходящи условия, но не преди да е получена междинната сумата по договора, в час, съобразен с графика на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и уточнен дo 12:00 ч. на работния ден, предхождащ деня на доставката.

3.2.4.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури достъп до обекта в присъствието на посоченото от него в договора лице за контакт, в уговорените ден и час, което да приеме доставените материали. При неспазване на това задължение, доставката се извършва в първия удобен за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ момент, срещу допълнителна цена за доставка, определена едностранно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в съответствие с неговите фирмени цени.

3.2.4.4. Монтажът се извършва в срок от 30 (тридесет) работни дни, считано от датата на доставката, при осигурени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ достъп и условия за работа на обекта. Срокът се удължава с времето, през което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма достъп до обекта или условията в последния не са били подходящи за работа.

3.2.4.5. След приключването на монтажните работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ кани ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да ги приеме. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпрати представител на посочените  в поканата ден и час или откаже да подпише приемо – предавателния протокол, се счита, че е приел монтажа без забележки и констатирани недостатъци.

3.2.4.6. Монтажните работи се извършват съгласно EN51717/2009г. и се приемат с двустранен протокол, подписан от  посочените в договора лица за контакт – представители на двете страни, като в него се отбелязват всички недостатъци, които следва да се отстранят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3.2.4.7. Установените при приемането недостатъци се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 20 /двайсет/ работни дни, считано от датата, на която е подписан приемо – предавателният протокол като същото не касае срока по т.3.2.2.6.

3.2.4.8. Рискът от повреда или унищожаване на подовата настилка, извън повредите, дефинирани в Инструкцията за експлоатация на положената подова настилка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която е предмет на неговата гаранционна отговорност, преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането й с приемо – предавателния протокол с или без забележки.

3.2.5 ГАРАНЦИЯ И РЕКЛАМАЦИИ

3.2.5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че възложените му по силата на договора работи, се изпълняват качествено и в съответствие с действащите в страната норми, стандарти и технически изисквания.

3.2.5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставените от него материали отговарят на уговореното в договора качество за период от 5 /пет/ години, ако бъдат спазвани  определените от него норми за експлоатация.

3.2.5.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка и със свои средства:

3.2.5.3.1. Всички недостатъци, дефинирани в Инструкцията за приемане, съхранение, монтаж и експлоатация на доставената паркетна подова настилка, установени при приемането на монтажа.

3.2.5.3.2. Всички недостатъци, дефинирани в Инструкция за експлоатация на положената подова настилка, възникнали в гаранционния срок, с изключение на изложеното в следващата точка.

3.2.5.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има правото да отстранява за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички недостатъци, възникнали в гаранционния срок поради неспазване на определените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ норми за експлоатация.

3.2.5.5. Гаранционният срок започва да тече от датата, на която е подписан окончателният приемопредавателния протокол.

3.2.5.6. В уверение на своите гаранционни задължения, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава гаранционна карта и инструкция за експлоатация на положената подова настилка по образец, представляващи неразделна част от договора. Гаранционната карта се издава  в срок от 3 /три/ работни дни, считано от датата, на която е изплатена крайната сумата, при условие, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е подписал декларация за спазване на определените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ норми за експлоатация.

3.2.5.7. В случай на рекламация, се спазва следната процедура:

3.2.5.7.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възникналия недостатък, незабавно след неговото установяване, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава, в срок от 10 /десет/ работни дни, считано от датата на която е бил уведомен, да изпрати свой представител за съвместното уточняване на причините за недостатъка и сроковете за отстраняването му, като за целта се подписва двустранен констативен протокол за рекламация съгласно Приложение № 6.9.

3.2.5.7.2. В срок до 7 /седем/ работни дни след съставянето на констативния протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, започва работа по отстраняване на недостатъка, която работа се извършва в минималния технологично необходим срок

3.2.5.7.3. Работата по отстраняването на недостатъка се приема с двустранен приемо – предавателен протокол.

3.2.5.7.4. За извършените в резултат на рекламацията поправки и/или подмени важи нов гаранционен срок, който започва да тече от датата, на която е подписан приемо – предавателния протокол по предходната точка.

3.2.5.7.5. Гаранционното задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отпада, в случай че не е уведомен незабавно за възникналия недостатък и/или е направен опит за неговото отстраняване от неоторизирано лице.

3.2.6.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

3.2.6.1. Да изпълни всички възложени му с договора работи в срок, качествено, с грижата на добър търговец и на високо професионално ниво.

3.2.6.2. Да приеме и одобри поднастилъчните основи, микроклимата и условията  на  обекта, и степента му на готовност за извършването на монтажните работи.

3.2.6.3. При изпълнение на възложените му работи, да спазва БДС и EN, и всички други технически нормативни актове.

3.2.6.4. Да изпълнява стриктно Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и всички подзаконови нормативни актове по прилагането му, включително и плана по безопасност и здраве /ПБЗ/ за обекта.

3.2.6.5. Да спазва правилата за вътрешния ред на обекта, приети от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3.2.6.6. Да спазва законовите изисквания, свързани с опазването на околната среда и управлението на отпадъци.

3.2.6.7. Да провежда, съвместно с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, входящ контрол на материалите и оборудването, чиято доставка е негово задължение.

3.2.6.8. Да отстрани за своя сметка констатираните от строителния надзор отклонения от строителните книжа.

3.2.6.9. След извършването на монтажа да почисти за своя сметка обекта от строителни отпадъци, възникнали в резултат на работата му.

3.2.6.10. Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сертификат за произхода и качеството на доставените материали.

3.2.6.11. Да изпълнява поетите с договора гаранционни задължения.

3.2.6.12. Да носи пълна отговорност за всички нанесени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или на трети лица вреди, причинени при изпълнение на  задълженията му по договора от негови служители или от избраните от него подизпълнители.

3.2.7 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

3.2.7.1. Да почисти обекта от предходни строително-монтажни  работи.

3.2.7.2. Да не допуска други изпълнители и други монтажни дейности на обекта, от датата на която са доставени материалите, до дата, на която се подписва окончателният  приемо-предавателен протокол.

3.2.7.3. Да осигури достъп до обекта за извършването на огледи, доставка и монтаж.

3.2.7.4. След доставката на материалите да осигури на обекта непрекъснат фронт за работа и условия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява задълженията си по договора, всеки календарен ден от 8:00 до 20:00 часа., в това число: ел. захранване и др.

3.2.7.5. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена след окончателното  уточняване и актуване на количествата доставени материали и извършени монтажни работи, представляваща общата стойност на договора.

3.2.8 САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

3.2.8.1. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ допусне забава при изпълнението на своите задължения, се задължава да плати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за забава в размер на 0.5 % върху общата стойност на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от тази стойност.

3.2.8.2. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ допусне забава при плащането на дължимите от него суми, се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за забава в размер на 0.5 %, върху сумата, чието плащане е забавено за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от общата стойност на договора.

3.2.9 ДРУГИ УГОВОРКИ

3.2.9.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ си запазва правото да използва снимки на монтираните от него подови настилки за рекламна дейност, като с подписването на договора за монтаж ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ му предоставя това право.

3.2.9.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че е съгласен личните му данни да бъдат използвани за целите на договора, включително да бъдат предоставяни на трети лица, при стриктното спазване на нормативните изисквания за това. 3.2.9.3.  Всички уведомления и изявления във връзка с договора се изготвят в писмена форма и се считат за получени, ако по факс, чрез лично доставяне или чрез изпращане по пощата с обратна разписка или с телеграма, достигнат до адресите на страните, посочени в договора.

3.2.9.4.  В случай, че някоя от страните промени адреса си, тя е длъжна да уведоми незабавно другата страна. До получаването на такова уведомление, всички отправени й на посочения в договора адрес покани или съобщения се считат за получени от нея, независимо дали нейни представители са открити на този адрес.

3.2.9.5. Страните посочват необходимите лица за контакт, които ги представляват при изпълнението на договора и имат право да подписват  всички свързани с това документи, в това число:  протоколи за оглед, приемателни протоколи, фактури, покани.

6.ПРИЛОЖЕНИЯ

6.1.Договор за продажба на паркетни подови настилки;

6.2. Протокол за доставка на паркетни подови настилки и Инструкция за приемане,   съхранение, монтаж и експлоатация на доставени паркетни подови настилки;

6.3.Цени за доставка и монтаж на паркетни подови настилки;

6.4.Договор за доставка и монтаж  на паркетни подови настилки;

6.5.Договор за монтаж  на паркетни подови настилки;

6.6.Протокол – спесификация за оглед на обект;

6.7.Протокол за предаване на обект;

6.8.Протокол за отговорно пазене на подови настилки;

6.9.Протокол за рекламация на подови настилки;

6.10.Гаранционна карта и инструкция за експлоатация на положени подови настилки;

7.НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

7.1.Закон за защита на потребителите /ЗЗП/;

7.2.Закон за устройство на територията /ЗУТ/;

7.3.ПИП- СМР;

7.4.Европейска директива 99/44 за правилата за продажби;

7.5.Европейска директива за рекламация на подови настилки;

7.6.Стандарти;

7.6.1. БДС EN 13226/2003г.;

7.6.2. БДС EN 13227/2003г.;

7.6.3. БДС EN 13228/2003г.;

7.6.4. БДС EN 13489/2003г. 7.6.5. БДС EN 13629/2003г.;

7.6.6. БДС EN 14342/2005г. 7.6.7. БДС EN 13329/2006г.;

7.6.8. БДС EN 13756/2006г. 7.6.9. БДС EN 14761/2006г.;

7.6.10. БДС EN 14762/2006г.;

7.6.11. БДС EN 13488/2007г.;

7.6.12. БДС EN 15717/2009г.;

8.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. Нищожността на някоя от клаузите от Общите условия или на допълнително уговорените условия не води до нищожността на друга клауза или на същите като цяло.

8.2. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в Общите условия и в писмения договор, в приложението към такъв договор и/или във фактурата изготвена по образец на ПРОДАВАЧА и/или в стоковата разписка изготвена по образец на ПРОДАВАЧА, се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния държавен съд по адреса на седалище и управление на изпълнителя.

8.3. Тези Общи условия влизат в сила от 01.07.2017г. и се прилагат до изричното им отменяне или заменяне с други.

Утвърдил: …………………………………..

Цветан Вецков

/ Управител на ,,ВИАЛ – ПАРКЕТ“ ЕООД/